Goede afspraken maken goede vrienden

Voor al onze leden, zowel spelers, speelsters, trainers, ploegverantwoordelijken als bestuurders verwachten we dat ze hen ten volle inzetten voor de taak die ze hebben in de club. Ieder op zich is een uithangbord van de club en we willen dat de club mag gezien worden als een club waar aan degelijke jeugdwerking wordt gedaan. Wij aanvaarden niet dat leden de club in een negatief daglicht stellen.

Respect

Onze trainers geven het voorbeeld door alle leden met respect te behandelen, zowel voor, tijdens en na training of wedstrijd en op elk ander ogenblik. Ook onze leden dienen dezelfde ingesteldheid te hebben, voor zowel leden als trainers, voor de club in het geheel.

We hebben respect voor iedereen, voor het materiaal van eigen club, alsook van de clubs waar we wedstrijden of tornooien spelen. Clubs die respect uitstralen bekomen meestal respect ook van de andere clubs, sponsors en plaatselijke instanties. Respect is een perfect uithangbord voor een club. Respect hangt ontegensprekelijk ook samen met sportiviteit op training en wedstrijden.

Olympische sporters

We vragen van onze leden en supporters tijdens wedstrijden steeds de Olympische gedachte na te streven, we willen een sportieve inzet. Spotten en uitlachen van spelers of ploegen wordt ten allen tijde gemeden. Indien andere clubs of spelers zich wel laten verleiden tot deze mensonterende acties, dan gaan we dit gedrag niet kopiëren. Wees een “SPORT”man (vrouw) in eer en geweten, in alle omstandigheden. De competitieve ingesteldheid wordt gewaardeerd en is noodzakelijk in een competitiesport, maar de competitiviteit mag nooit ten koste gaan aan de menselijke waarden.

Hoffelijkheid

Onze leden wordt gevraagd om hoffelijk te zijn, zowel tegen onze eigen leden, tegenpartij en bestuur en ze hebben waardering voor het werk dat iedereen verbonden aan onze club of andere club verrichten.

Pesten

Een ander punt waarvoor we als club heel gevoelig zijn is “ pesten”. Pesten tolereren we niet. Indien we zouden merken dat een lid gepest wordt, zullen we zowel met dader als slachtoffer zo spoedig mogelijk contact opnemen. Het slachtoffer proberen we in de mate van het mogelijke te begeleiden. We kijken naar de aanleiding en trachten een oplossing te vinden. Met de dader proberen we het pestgedrag te analyseren, we proberen te achterhalen wat de reden tot pesten is, wat de gevolgen voor het slachtoffer (en voor dader) kunnen zijn. We proberen hen te motiveren en te sturen zodanig dat er geen toekomstig pestgedrag meer zal komen.

facebook-banner2

In geval van pesten worden de betrokken ouders steeds door trainer of bestuur ingelicht. Indien gewenst kan er zeker ook een bespreking zijn met alle betrokken partijen en het bestuur.

Clubsfeer

We verwachten vooral van de leden dat ze met plezier naar de club komen, dat ze de nodige inspanningen leveren om zichzelf te bekwamen, en ook hun ploeggenoten. De club moet gezien worden als eigen familie, waar warmte en vriendschap heerst. Bij problemen of misverstanden proberen we steeds deze op een respectvolle manier op te lossen en dit in ons aller belang. Hoe sneller een probleem uitgesproken of behandeld wordt, hoe eenvoudiger dikwijls de oplossing is. Bovendien kunnen hierdoor roddels en gissingen geen eigen leven gaan leiden.

Indien onderling geen oplossing gevonden wordt treedt trainer of ploegverantwoordelijke of bestuur op als bemiddelaar in de optiek om de goede huissfeer te herstellen.

Stiptheid en netheid

Spelers zijn steeds stipt en tijdig aanwezig op afspraken. Bij herhaaldelijke inbreuk wordt dit gemeld aan de ouders, of vragen we aan ouders om vooral de jongste leden tijdig te brengen. Trainingen en wedstrijden die bezig zijn worden niet verstoord. We laten steeds het terrein, de kleedkamer ordelijk achter en zorgen er zo voor dat de ploegen die nadien spelen hun activiteiten kunnen starten zonder eerst opruimwerk te moeten verrichten. Alle materiaal wordt op een correcte manier opgeborgen. Eventuele gebreken of kleine materiële ongelukjes worden onmiddellijk aan trainer of bestuur gemeld.

Supporters

Voor de ouders/familieleden die komen supporteren hebben we een goede raad: Tracht steeds te supporteren voor de ploeg en niet voor één persoon. Iemand die zijn of haar naam hoort tijdens een wedstrijd kan daardoor de concentratie verliezen en dan krijg je het omgekeerde effect van je ongetwijfeld goede bedoelingen. Roepen, scanderen, zingen voor de hele ploeg geeft steeds een positieve stimulans. Laat als supportersgroep steeds aan je ploeg blijken dat je in hen gelooft. Blijf dus steeds je ploeg luidkeels aanmoedigen, zelfs als het minder goed gaat.

We vragen ook om geen richtlijnen te geven tijdens de wedstrijden (ongetwijfeld weerom met de beste bedoelingen). Tijdens de wedstrijden geeft enkel de coach instructies. Indien ouders bemerkingen hebben kunnen ze steeds na de wedstrijd dit verder bespreken met de betrokken coach. Van de trainer-coach verwachten we dat hij in volle eerlijkheid het beste voorheeft met elke speler (speelster) en in eer en geweten de ploeg zo goed mogelijk tracht te begeleiden door het geven van aanwijzingen. Na de wedstrijd geeft de coach desnoods nog extra toelichtingen aan spelers die herhaaldelijk een fout maakten of niet tegemoet kwamen aan de gemaakte afspraken/doelstellingen. De coach heeft ten allen tijde een voorbeeldfunctie voor onze jeugd.

Hygiene

We verwachten van onze leden dat ze na elke sportieve activiteit een douche nemen. Niet alleen om hygiënische redenen, maar zeker tijdens de koudere dagen is het niet aan te raden om met een bezweet lichaam met de fiets naar huis te rijden.

Alcohol en tabak

Als club raden wij onze jeugd ten sterkste het nuttigen van rookwaren af. Wij opteren voor een volledig rookvrije omgeving, zoals dit ook is voorgeschreven door de wet. De wettelijke regeling aangaande drankverbruik wordt streng gecontroleerd in onze eigen kantine. Dezelfde regeling wordt ook toegepast bij wedstrijden op verplaatsing, tijdens andere activiteiten zoals stages, zomerkamp.

Bij overtreding van deze regels wordt in eerste instantie het lid zelf op de hoogte gebracht. Bij een volgende inbreuk worden de ouders ingelicht en wordt hen gemeld dat bij een volgende feit er een sanctie zal volgen, en dat dit zelfs kan leiden tot uitsluiting uit de club.

Doping

Voor het gebruik van dopingproducten zijn wij volledig intolerant. Indien wij merken dat één van onze leden in aanraking komt met drugs, als gebruiker of als verkoper, wordt dit lid met onmiddellijke ingang uit de club gebannen. Op dit gebied zijn we van mening dat we uiterst streng moeten optreden, aangezien drugs en dopinggebruik volledig in strijd is met de algemene sportcharters en IOC reglementen.

Scheidsrechters

Scheidsrechter die wedstrijden leiden doen dit steeds op een correcte manier, volledig onpartijdig. De oudste jeugdspelers vragen we om per seizoen enkele jeugdwedstrijden te leiden van de jongere ploegen, dit om ervaring op te doen, om de wedstrijdreglementen en regels goed te leren kennen, maar zeker ook om te ervaren hoe moeilijk het is als scheidsrechter om feilloos beslissingen te nemen.

Bestuur

Als clubbestuur nemen we de uitdaging aan om de club verder te ontwikkelen, de club financieel gezond te houden en er voor te zorgen dat ten allen tijde de nodige middelen ter beschikking zijn voor training en wedstrijd.

Leden, ouders, supporters en ook tegenstanders die uitkomen tegen onze ploegen kunnen met om het even welke klacht steeds terecht bij het bestuur. Wij trachten steeds tot een oplossing te komen, ongeacht het probleem.